Ortos
Protes & Material

Aktuellt

2020-03-20
Bäste kund, När det gäller hantering av returer försöker vi alltid vara flexibla även om vi i grunden haf...
Läs mer...

 Integritetspolicy - GDPR

 

INTEGRITETSPOLICY För kunder och potentiella kunder – Embreis AB (”Embreis”)

Embreis respekterar hur du vill att dina personuppgifter som du lämnar till oss ska behandlas. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa igenom detta integritetsmeddelande. 

 

 

Integritetslagstiftning

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som kan hänföras till dig som enskild individ. Exempelvis räknas ditt namn, e-postadress, telefonnummer fysisk adress samt eventuell bild som personuppgifter. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter utan lagligt stöd. Alla dina personuppgifter som Embreis behandlar hanteras enligt bestämmelserna i lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218) som skyddar din personliga integritet. Lagen följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

Personuppgifter i Embreis CRM

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna erbjuda våra produkter utgör en viktig del av Embreis verksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kundkontakt gällande produkter samt marknadsaktiviteter samlar vi in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in vid kundbesök, utställningar, interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i våra system med målet att Embreis ska kunna upprätta en affärsrelation med dig och att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga support gällande vårt sortiment.

 

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på Embreis berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer samt att kunna utveckla sina tjänster.

 

Embreis har som rutin att varje medarbetare i sin mejlfot länkar till vår Integritetspolicy. På så sätt informeras ni som kontaktas av Embreis medarbetare om hur vi behandlar era personuppgifter, syftet med denna behandling samt gallringsrutiner och möjlighet att radera sina uppgifter.

 

Dina personuppgifter sparas på Embreis plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. Embreis kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje utskick ges du möjlighet till avregistrering.

 

Säkerhet

Embreis har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard.

 

Embreis samtliga systemleverantörer ligger inom EES-området vilket innebär att personuppgifterna lagras på GDPR-säkrade servrar.

 

Dina rättigheter

Som en registrerad person har du rättigheter om hur behandlingen av dina personuppgifter får utföras. Dina rättigheter är bland annat:

 

  • Rätt att begära tillgång till personuppgifterna
  • Rätt att begära rättelse av personuppgifterna
  • Rätt att begära radering av personuppgifterna
  • Rätt att begära begränsning av behandlingen
  • Rätt att invända mot behandlingen
  • Rätt till dataportabilitet
  • Rätt att återkalla ditt samtycke, om sådant har lämnats
  • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter, (se nedan)

 

Gallring

Embreis kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos oss. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål. Om en affärsrelation inte har utvecklats inom 36 månader från det att vi tog den första kontakten kommer dina personuppgifter att raderas. Embreis har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte.

 

Klagomål till tillsynsmyndigheter

I varje land inom EU ska en tillsynsmyndighet övervaka behandlingen av personuppgifter för att se till att organisationer och personer följer de regler som finns. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndighet. Mer information om personuppgiftsbehandling och Datainspektionen finns på deras hemsida: www.datainspektionen.se

 

Personuppgiftsansvar

Den som bestämmer varför och hur behandlingen av dina personuppgifter ska gå till är personuppgiftsansvarig. Embreis är ensamt personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när det gäller lagring i våra system.

 

Kontaktinformation

Embreis AB

Tumstocksvägen 11A

187 66 Täby

 

Org.nr. 556753-2857

 

Telefonnummer: 08-410 621 02

E-post: gdpr@embreis.com


Personuppgiftsansvarig: Thomas Hammarlund


Var vänlig notera att ovan kontaktinformation finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter.


Uppdaterat den 25 maj, 2018

Chattfunktionen är under uppbyggnad.nyhetreg.jpg

youtube.embreis.jpg
 
embreis.produktkatalog.gif
 
Streifeneder
 
Thailand_katalog_puff.jpg